Keluaran 35-36
Keluaran 35-36
a Balinese dancer

Hari Kamis Minggu ke-6

Keluaran 35

Peringatan untuk menguduskan hari Sabat
35:1 Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka: "Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan. 35:2 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni sabat, hari perhentian penuh bagi TUHAN; setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati. 35:3 Janganlah kamu memasang api di manapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat."
Persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci dan untuk kebaktian di dalamnya
35:4 Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel: "Inilah firman yang diperintahkan TUHAN, bunyinya: 35:5 Ambillah bagi TUHAN persembahan khusus dari barang kepunyaanmu; setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN: emas, perak, tembaga, 35:6 kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing; 35:7 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, 35:8 minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, 35:9 permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. 35:10 Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan TUHAN, 35:11 yakni Kemah Suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya; 35:12 tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung; 35:13 meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian; 35:14 kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan; 35:15 mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian; tirai pintu untuk pintu Kemah Suci; 35:16 mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya; 35:17 layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu; 35:18 patok Kemah Suci dan patok pelataran dan talinya; 35:19 pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam."

35:20 Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. 35:21 Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada TUHAN untuk pekerjaan melengkapi Kemah Pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. 35:22 Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas; demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi TUHAN. 35:23 Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya.

35:24 Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada TUHAN itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. 35:25 Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. 35:26 Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. 35:27 Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, 35:28 rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 35:29 Semua laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa untuk dilakukan--mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi TUHAN.

Pengangkatan Bezaleel dan Aholiab
35:30 Berkatalah Musa kepada orang Israel: "Lihatlah, TUHAN telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, 35:31 dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, 35:32 yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga; 35:33 untuk mengasah batu permata supaya ditatah; untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 35:34 Dan TUHAN menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. 35:35 Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu.

 

Keluaran 36

36:1 Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai TUHAN keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan TUHAN." 36:2 Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam TUHAN keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. 36:3 Mereka menerima dari pada Musa seluruh persembahan khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi.

36:4 Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, 36:5 dan berkata kepada Musa: "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan." 36:6 Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian: "Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus." Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. 36:7 Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih.

Membuat Kemah Suci
36:8 Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat Kemah Suci dari 10tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. 36:9 Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta: semua tenda itu sama ukurannya. 36:10 Lima dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. 36:11 Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 36:12 Lima puluh sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain.

 

36:13 Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. 36:14 Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi Kemah Suci, 11 tenda dibuat orang. 36:15 Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4hasta lebarnya tiap-tiap tenda: yang 11 tenda itu sama ukurannya. 36:16 Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. 36:17 Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. 36:18 Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu.

36:19 Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. 36:20 Dibuat oranglah untuk Kemah Suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 36:21 sepuluh hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. 36:22 Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain; demikianlah diperbuat dengan segala papan Kemah Suci. 36:23 Dibuat oranglah papan-papan untuk Kemah Suci, 20 papan pada sebelah selatan. 36:24 Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah kedua puluh papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. 36:25 Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari Kemah Suci, pada sebelah utara, 20 papan 36:26 dengan 40 alas peraknya: 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan.

36:27 Untuk sisi belakang Kemah Suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 36:28 Dua papan dibuat orang untuk sudut Kemah Suci, di sisi belakang. 36:29 Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. 36:30 Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya: 16 alas; dua-dua alas di bawah satu papan. 36:31 Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga: 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari Kemah Suci, 36:32 lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari Kemah Suci, dan lima kayu lintang untuk papan-papan Kemah Suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat.

36:33 Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. 36:34 Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. 36:35 Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya; dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. 36:36 Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. 36:37 Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: tenunan yang berwarna-warna; 36:38 dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu; disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga.


H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

H4 Header 4

Body only