rondonuwu.net
Kejadian 10
Nusa Dua Beach, Bali

< Kejadian 9 Kejadian 11 >
1. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. 2. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 3. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. 4. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim. 5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 7. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan. 8. Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi; 9. ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN." 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah 12. dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 13. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 14. orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; dari mereka inilah berasal orang Filistin. 15. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, 16. serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi; 17. orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 18. orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati; kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim sampai ke Lasa. 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram. 23. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas. 24. Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 25. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 26. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah, 27. Hadoram, Uzal dan Dikla, 28. Obal, Abimael dan Syeba, 29. Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan. 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. 31. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.
 

Klik di sini untuk kembali ke daftar isi

Kejadian 10

H1 Header 1

H2 Header 2

H3 Header 3

 

 

 

 

H4 Header 4

Border Color
Body only

(c) Jody Rondonuwu